NAYA-Revol (ขอบ20″)

NAYA-Revol-1

• Size : 20×9.0
• Color : <N>BLK-X/M5,BHCH,<N>DE-X/M5
• PCD : 6H139.7
• ET : 10

NAYA-Revol-2 NAYA-Revol-3 NAYA-Revol-4 NAYA-Revol-5 NAYA-Revol-6 NAYA-Revol-7